تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1375 
حقوق 
دانشگاه مفید قم 
 
فوق لیسانس 
1378 
حقوق خصوصی 
دانشگاه مفید قم 
 
خارج